Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Fundacja  Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN

Warszawa,  dnia  11 grudnia 2019r

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 • 1.

Niniejszy Regulamin Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN, w tym warunki współdziałania między tymi komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Fundacji  pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.

 • 2.
 1. Fundacja Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN z siedzibą w Warszawie ul. Kolegiacka 8, 02-960 Warszawa wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000772612; posiadająca NIP: 951-247-86-89; REGON: 382609825-000-11 (zwana dalej – „Fundacją”) jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 2190 ze ).
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto
 3. Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

 

 • 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Prezes Zarządu – osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu powołana przez Radę Fundacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Fundacji;
 2. Kierownik komórki organizacyjnej - kierownik wyodrębnionej w schemacie organizacyjnym komórki organizacyjnej Fundacji
 3. Wyższe kierownictwo - kierownicy komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Zarządowi;
 4. Zakres kompetencji - zadania, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określone dla danego stanowiska lub komórki organizacyjnej;
 5. Zakład leczniczy – Centrum Terapii Padaczki NEUROSPHERA „CTP NEUROSPHERA”;
 6. Lekarz - wykwalifikowany pracownik medyczny, posiadają niezbędne i aktualne kwalifikacje oraz uprawnienia do ich udzielania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Pacjent - osoba nabywająca usługę świadczenia zdrowotnego od CTP NEUROSPHERA będąca pacjentem w rozumieniu Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 1127 ze  zm.);
 8. Przychodnia - jednostka organizacyjna zakładu leczniczego udzielająca ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 9. Poradnia–jednostka organizacyjna  zakładu leczniczego  udzielająca specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
 10. Pracownia– jednostka organizacyjna zakładu leczniczego zajmująca się wykonywaniem badań
 • 4
 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Fundacji, osoby wykonujące świadczenia na rzecz Fundacji na podstawie odrębnych umów, pacjentów oraz osoby odwiedzające.
 2. Obowiązkiem każdego pracownika oraz osób wykonujących świadczenia na rzecz Fundacji na podstawie odrębnych umów, jest znajomość i przestrzeganie Regulaminu. Pacjentom i osobom odwiedzającym treść Regulaminu jest udostępniana do wglądu na ich żądanie.

 

Rozdział II.

Cele i zadania Fundacji

 • 5

1.Celem Fundacji jest :

 • Ochrona zdrowia;
 • Wspieranie nauki i pomoc społeczna poprzez prowadzenie, wspieranie, aktywizację i integrację środowiska na rzecz działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, działalności leczniczej (diagnostycznej i terapeutycznej) doradztwa i edukacji medycznej.
 1. Działalność leczniczą Fundacja prowadzi w zakładzie leczniczym CTP

NEUROSPHERA, którego zadaniem  jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii, epileptologii i innych obszarów neuronauk oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów  odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 1. Do zadań CTP NEUROSPHERA w szczególności należą:

1)   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu epileptologii;

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii;

3)    udzielanie konsultacji neurochirurgicznych i neurologicznych;

4)    udzielanie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do realizacji przez CTP NEUROSPHERA celu, o którym mowa w ust. 3  powyżej.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Fundacji

 • 6
 1. Wyróżnia się następujące elementy struktury organizacyjnej:

1)  pion organizacyjny – wyodrębniony funkcjonalnie  zespół komórek organizacyjnych, bez względu na ich liczebność i dalszy podział, do realizacji celów i zadań Fundacji o dużym stopniu koniecznej koncentracji lub szczególnym ich znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju Fundacji;

2)  komórka organizacyjna - wyodrębniony dla realizacji określonego zadania lub funkcji stały zespół pracowników i środków materialnych ujęty w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego.

 1. Na czele wieloosobowych komórek organizacyjnych stoją kierownicy.
 2. W wieloosobowych komórkach organizacyjnych, w których nie powołuje się kierownika, bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników tych komórek staje się kierownik komórki nadrzędnej lub Zarząd.

 

 • 7

Wyróżnia się następujące typy komórek organizacyjnych:

 • medyczna komórka organizacyjna - jednostka organizacyjna, której działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jest tworzona i likwidowana przez Zarząd.
 • administracyjna komórka organizacyjna - komórka organizacyjna, której działalność nie jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jest tworzona i likwidowana przez Zarząd.

 

 • 8.

Wyróżnia się następujące rodzaje komórek organizacyjnych:

1)  dział - komórka organizacyjna wyodrębniona dla realizacji określonego zakresu zadań lub funkcji, kierowana przez kierownika działu;

2)  poradnia - medyczna komórka organizacyjna , przeznaczona do realizacji zadań względem pacjentów w ramach opieki otwartej (ambulatoryjnej), prowadząca działalność diagnostyczną i leczniczą w określonej dziedzinie medycyny;

3)  przychodnia - medyczna komórka organizacyjna zakładu podmiotu leczniczego udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

4)  pracownia- medyczna komórka organizacyjna przeznaczona do realizacji zadań diagnostycznych w określonej dziedzinie medycyny;

5) samodzielne stanowisko - jednoosobowa, wyspecjalizowana funkcjonalnie komórka organizacyjna, wchodząca w skład pionu, działu, sekcji lub innej komórki organizacyjnej;

 

 • 9.

W Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej Emergen wyróżnia się następujące rodzaje stanowisk kierowniczych:

 • Dyrektor Medyczny;
 • Dyrektor Operacyjny;
 • Dyrektor Organizacyjny

 

 • 10
 1. W ramach administracyjnych komórek organizacyjnych funkcjonują:
 • działy;
 • biura;
 • samodzielne stanowiska.
 1. Administracyjne komórki organizacyjne funkcjonują we wszystkich pionach organizacyjnych.

 

 • 11
 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji.
 1. W skład Fundacji jako podmiotu leczniczego wchodzą: zakład leczniczy, jednostki organizacyjne zakładu,  komórki organizacyjne wymienione  w schemacie organizacyjnym podmiotu, wyodrębnione  organizacyjnie i finansowo jako zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych i medycznych, pogrupowane w piony:
  • Zarządu;
  • Dyrektora Medycznego;
  • Dyrektora Operacyjnego;
  • Dyrektora Organizacyjnego.

 

 • 12
 1. W skład pionu Zarządu wchodzą:
 • Dyrektor Medyczny
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Organizacyjny

 

 1. W skład pionu Dyrektora ds. Medycznych odpowiednio wchodzą medyczne jednostki organizacyjne zebrane w Zakładzie leczniczym  NSPH Neurosphera;
 • Przychodnie
 • K-8   Warszawa
 • Pracownia Badań EEG/VEEG/PSG
 • K – 9 Jelenia Góra
 • Pracownia Badań EEG/VEEG/PSG
 • KK-13 – Toruń
 • Pracownia Badań EEG/VEEG/PSG
 • Poradnie Specjalistyczne - K – 8
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Metaboliczna

 

 1. W skład pionu Dyrektora Operacyjnego wchodzą:
 • Rejestracja
 • Księgowość i finanse;
 • Kadry
 • Kancelaria Prawna

 

 • 13

Graficzną prezentację struktury organizacyjnej przedstawia Schemat organizacyjny, który jest załącznikiem nr   1  do niniejszego Regulaminu.

 

 • 14.

Wszystkie komórki organizacyjne są zobowiązane do współpracy w zakresie swojego działania z komórką wiodącą i na jej żądanie zobowiązane są do:

 • wspólnego załatwienia lub prowadzenia sprawy,
 • opracowania odpowiednich informacji, sprawozdań, analiz, ocen itp.,
 • przedstawiania wniosków i opinii,
 • wyrażenia uzgodnień bądź przyjęcia do wiadomości.

 

 • 15.

Ilość stanowisk pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych jest określana na bieżąco przez Zarząd.

 

 

Rozdział IV

Inne Komórki Organizacyjne

 • 32.
 1. Niezależnie od utworzonej struktury organizacyjnej w Fundacji funkcjonują:
 2. Rada Certyfikacji Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej Emergen, której zadaniem jest szkolenie, EKE oraz certyfikacja;
 3. Medyczna Rada Kliniczna Fundacji Rozwoju Medycyny Cybernetycznej Emergen, której zadaniem jest tworzenie planów rozwojowych, badawczych i naukowych.

 

Rozdział V

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 • 16
 1. Fundacja udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
 2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 • Świadczenia zdrowotne z zakresu epileptologii,
 • Świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii
 • Udzielanie konsultacji neurologicznych i neurochirurgicznych

 

Rozdział VI

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 • 17
 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest zakład leczniczy Centrum Terapii Padaczki NEUROSPHERA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 8 oraz jednostki zakładu Przychodnie zlokalizowane w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 9, w Toruniu przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13

Rozdział VII

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • 18
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Lekarzy i Techników EEG.
 2. Lekarze i Technicy EEG udzielają świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, którzy zostali umówieni na wizytę u Lekarza , na badanie EEG lub zostali zarejestrowani do Lekarza lub badanie EEG.

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia w następujących formach:

 1. a) osobiście,
 2. b) za pośrednictwem osoby trzeciej,
 3. c) telefonicznie lub przez Internet, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego
 1. W Rejestracji Pacjent zobowiązany jest okazać dokument tożsamości oraz udzielić innych informacji niezbędnych dla zarejestrowania się̨ do Lekarza zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracownika Fundacji prowadzącego Rejestracje. Udostępnienie przez Pacjenta danych, o których mowa powyżej stanowi warunek konieczny do umówienia wizyty u Lekarza lub zarejestrowania się do Lekarza przez Pacjenta.
 2. Pacjent wypełnia ankietę
 3. W Rejestracji przed wizytą u Lekarza Pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 ust. 1-4 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019 r., poz. 1127).
 4. W pierwszej kolejności przyjmowani są Pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. Po zarejestrowaniu się do Lekarza, Pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
 6. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie w zakresie, w jakim jest to możliwe do realizacji w Fundacji.
 7. W miarę̨ możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się̨ w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności zmiany pomieszczenia przez Pacjenta. Dopuszcza się przejście Pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).
 8. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do uzyskania wyjaśnień́, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 9. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego Pacjent ma prawo do złożenia skargi na czynności personelu Fundacji. Skargi przyjmowane są w Rejestracji..
 10. Skarga musi być złożona Na każdą skargę Fundacja udzieli Pacjentowi odpowiedzi na piśmie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.
 11. W zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego, Pacjentowi zapewnia się:
 12. świadczenie zdrowotne;
 13. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne w ocenie Lekarza do udzielenia świadczenia zdrowotnego (wykonania procedury medycznej);
 14. dostęp do pomieszczenia w którym udzielone będzie świadczenie zdrowotne (procedura medyczna) odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności Pacjenta.
 15. Odpłatność za leki przepisane w wystawionej pacjentowi recepcie jest zależna od posiadania przez pacjenta statusu ubezpieczonego, bądź posiadania innych uprawnień, oraz jest określana każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z  obwieszczeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

 • 19
 1. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania każdego świadczenia ma prawo poznać jego cenę̨.
 2. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie zamówienia przez Pacjenta świadczenia zdrowotnego w Fundacji –  koszt świadczenia ponosi Pacjent.
 1. Płatność za udzielenie świadczenia zdrowotnego może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub przelewem (wyłącznie w przypadku płatności przed planowanym terminem wizyty u Lekarza).
 1. Z tytułu każdej płatności, o której mowa w ust. 3 powyżej Rejestracja wystawi pacjentowi paragon fiskalny lub fakturę VAT w przypadku,  Pacjent wyrazi takie żądanie.

 

 

Rozdział VIII

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu

 • 20.
 1. Dyrektor Medyczny:
 • kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
 • reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie posiadanego  umocowania udzielonego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Fundacji;
 • nadzorowanie osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz CTP NEUROSPHERA w zakresie wywiązywania się przez nie z obowiązków oraz przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i wewnętrznych regulacji CTP NEUROSPHERA;
 • przyjmowanie skarg i zażaleń;
 • realizowanie polityki finansowej Fundacji;
 • nadzór nad jakością̨ udzielania świadczeń medycznych;
 • ustalanie terminów i harmonogramów udzielania świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy;
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Lekarzy i pracowników CTP NEUROSPHERA;
 • nadzór nad gospodarką lekową CTP NEUROSPHERA;

 

 1. Dyrektor Operacyjny:
 • reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie posiadanego przez nich umocowania udzielonego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Fundacji;
 • podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianami rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii w zakresie posiadanego przez nich umocowania udzielonego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Fundacji;
 • nadzorowanie osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz Fundacji w zakresie wywiązywania się przez nie z obowiązków oraz przestrzegania przepisów obowiązującego prawa i wewnętrznych regulacji
 • reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie posiadanego przez nich umocowania udzielonego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Fundacji;
 • realizowanie polityki finansowej Fundacji;
 • opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Fundacji oraz nadzór nad ich realizacją; kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
 • projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych
 • z innowacjami organizacyjnymi Fundacji:
 • nadzorowanie wdrażania systemu zarzadzaniajakością, zgodnie z przyjętym przez kierowników CTP NEUROSPHERA harmonogramem wdrożenia;
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach z Pacjentami, kontrahentami, partnerami, instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji i w granicach posiadanego pełnomocnictwa.

 

 1. Dyrektor Organizacyjny:
 • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu i materiałów, do wysokości dwóch średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej;
 • przyjmowanie skarg i zażaleń;
 • realizowanie polityki finansowej Fundacji;
 • nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Rozdział  IX

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • 21

Fundacja w celu realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 

 • 22
 1. Fundacja współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie  umowy o współpracy, w tym w szczególności szpitalami, przychodniami, centrami diagnostycznymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz placówkami specjalistycznymi.
 1. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania

diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

 1. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W razie potrzeby Lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

 

Rozdział X
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • 23
 1. Fundacja prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Fundacja udostępnia dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Dz. U. 2019, Poz. 1127 ). Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obowiązujące w Fundacji stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalane są każdorazowo w drodze zarządzenia Prezesa Zarządu.
 5. Za jedną stronę̨ wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać́ 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń́ Społecznych.
 6. Za jedną stronę̨ kopii lub wydruku dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać́ 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.5 powyżej.
 7. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać́ 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej
 8. Ceny wszystkich świadczeń zdrowotnych naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XI
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego

 • 25

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy:

 • podejmowanie merytorycznych decyzji w zakresie pracy kierowanej komórki organizacyjnej,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy całej komórki oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 • nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem porządku
  i dyscypliny pracy, przepisów bhp, ppoż. oraz tajemnicy służbowej,
 • przedstawianie Prezesowi Zarządu wniosków w sprawie przyjmowania, zwalniania, zaszeregowania podległych pracowników,
 • ocena wyników pracy podległych pracowników - wnioskowanie o nagrody i kary dla poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie opinii o pracownikach danej komórki organizacyjnej,
 • zapoznanie nowoprzyjętych pracowników z zakresem ich obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy,
 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 • zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
 • organizowanie narad i szkoleń pracowników,
 • współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych,
 • informowanie Prezesa Zarządu o ważniejszych problemach i wynikach pracy podległej komórki organizacyjnej,
 • przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów prawnych,
 • wyznaczanie swego zastępcy i określanie jego kompetencji na czas swej nieobecności,dbanie o wizerunek komórki organizacyjnej oraz Fundacji

 

 • 26

Osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym odpowiada za:

 • zorganizowanie pracy na zajmowanym przez siebie stanowisku i w podległej komórce organizacyjnej na poziomie nowoczesnej organizacji pracy oraz stałe usprawnianie wewnętrznej organizacji w podległej komórce.
 • nadzór i kontrola nad realizacją zadań powierzonych.
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji zadań
  w podległej komórce organizacyjnej.
 • natychmiastowe składanie meldunków bezpośredniemu przełożonemu o zaistniałych nadużyciach na szkodę spółki.
 • nadzór i kontrolę nad właściwym zabezpieczeniem mienia spółki przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem oraz nad właściwym gospodarowaniem składnikami  majątkowymi w podległych komórkach organizacyjnych.
 • nadzór i kontrolę nad ścisłym przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami normatywnymi.
 • zabezpieczenie utrzymania w należytym stanie dokumentacji technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej, rachunkowej i innej.
 • opracowywanie i aktualizowanie zakresów czynności dla stanowisk w podległej komórce organizacyjnej.
 • Umożliwienie przeprowadzania kontroli zewnętrznej w podległej komórce organizacyjnej osobom lub organom upoważnionym do przeprowadzania kontroli, po uprzednim powiadomieniu Prezesa Zarządu.
 • Współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki.
 • Stan bhp i ppoż. w podległej komórce organizacyjnej oraz niedopuszczenie do zaniedbań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 • Przestrzeganie w stosunku do podległego personelu obowiązujących przepisów prawa pracy, norm pracy i wewnętrznych przepisów porządkowych.

 

 • 27.

Osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym uprawniona jest do:

 • decydowania o powierzaniu podległym pracownikom określonych zadań, w tym ustalanie zakresu czynności pracownika oraz delegowanych na niego uprawnień;
 • współdecydowania o doborze pracowników do podległego zespołu oraz uposażeniu pracowników i przydziale nagród, zgodnie z przyjętymi systemami zatrudnienia i płac oraz innymi wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;
 • decydowania o najbardziej racjonalnym sposobie gospodarowania zasobami przydzielonymi do podległej komórki dla osiągania założonych celów;
 • określania sposobów nadzoru i kontroli przebiegu oraz efektów pracy podległych pracowników;
 • ustalania planów i harmonogramów pracy zespołu pracowników,
 • działania w ramach udzielonych pełnomocnictw;
 • inicjowania i nadzór merytoryczny nad przygotowaniem przepisów wewnętrznych w zakresie spraw podległej komórki.