Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neurosphera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 133 (02-952 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880321, REGON: 38802740300000, NIP: 9512513486, dalej „Neurosphera” lub „Administrator”.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Neurosphera pod adresem e-mail: www.neurosphera.pl .  

 

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Neurosphera może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem drogą e-mail na adres: biuro@neurosphera.pl .

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe są przetwarzane również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora.

 

 1. Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego), dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące zdrowia (dane zawarte w dokumentacji medycznej oraz inne dane związane z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych).

 

 1. Źródło danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Fundację Rozwoju Medycyny Cybernetycznej EMERGEN w związku z przejęciem przez Neurosphera zadań tego podmiotu leczniczego. 

 

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. w zakresie danych osobowych zwykłych – na podstawie:
  1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. marketingu bezpośredniego usług Neurosphera.  
 2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych. Brak podania Pani/Pana danych osobowych oznacza, poza nagłymi przypadkami zagrożenia życia i zdrowia, brak możliwości zrealizowania świadczenia zdrowotnego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Neurosphera przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania)
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Neurosphera poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Neurosphera.