Dla inwestorów

Neuroterminal SA

ul. Wiertnicza 133 02-952 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000826315, REGON 384729858, NIP 9512493039,
kapitał zakładowy 100.000,00 zł, wpłacony w całości.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Neuroterminal S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolegiacka 8, 02-960 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826315, NIP: 9512493039, REGON: 384729858, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (opłacony w całości) („ Spółka ”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki pod adresem ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Zarząd Neuroterminal S.A.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Neuroterminal S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826315, NIP: 9512493039, REGON: 384729858, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (opłacony w całości) („Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki pod adresem ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa w terminie do dnia 19 marca 2021 r.
Zarząd Neuroterminal S.A.